1. Sąvokos
1.1. Bendrosios www.seksoleles.lt elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) – prekių pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu www.seksoleles.lt susijusios nuostatos.
1.2. Internetinė parduotuvė www.seksoleles.lt, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
1.3. Pardavėjas –  veikia pagal Individualią veiklą “Pažymėjimo numeris 908669”, info@seksoleles.lt, +37062521521
1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2.2. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių www.seksoleles.lt tinklapiuose.
1.5. www.seksoleles.lt pardavinėjamos erotinės prekės (žaislai – sekso lėlės).

2.Bendrosios Nuostatos
2.1. Šia Pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą, bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę:
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, tai yra 18 metų sulaukę asmenys.
2.2.2. juridiniai asmenys.

3.Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.seksoleles.lt internetinėje parduotuvėje ir internetinės parduotuves nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos internetiniame prekybos centre, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
3.3. Įgyvendinamas Pirkėjas šių Taisyklių 3.2. numatytą teisę, Pardavėjui elektroniniu paštu turi pateikti prašymą ir jame nurodyti pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.”
3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė ir jos pakuotę nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis perivalo per 2 darbp dienas apie tai informuoti Pardavėją.
4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo registracijos formoje pasikeitusius duomenis.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės www.seksoleles.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.4. Pirkėjui pakeitus savo pristatymo vietą, pristatymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada buvo pakeistas pristatymo laikas.

6. Pardavėjo įsipareigoimai.
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje www.seksoleles.lt nustatytoms sąlygoms sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

7. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
7.1. Pirkėjas prieš pirkdamas prekę ar prekes, turi būti susipažinęs ir perskaitęs www.seksoleles.lt internetinės parduotuvės “Sąlygos ir nuostatos”, “Privatumo politika” ir “Prekių grąžinimas” puslapius. Taip pat norėdamas nusipirkti prekę ar prekes, jis sutinka su visomis šios internetinės parduotuvės sąlygomis.
7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar prekes, ir suformavęs prekių krepšelį, sutinka su internetinės parduotuvės sąlygomis ir nuostatomis. Pirkėjas gauna pranešimą, savo paskyroje nurodytą elektroninio pašto adresą, jog jo užsakymas yra vykdomas. Be nurodytų sąlygų užsakymo vykdymas negalimas.
7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Prisiregistravęs Pirkėjęs turi galimybę prisijungęs prie internetinio prekybos centro sistemos pažiūrėti pirkimo istoriją.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.
8.2. Pirkėjas už prekę ar prekes gali atsiskaityti bankiniu pavedimu pardavėjui arba elektronine bankininkyste.
8.3. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku iskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai.
9.3. Prekes pristato pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetinės parduotuvės sistema.
10.3. Pirkėjas negali duoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvėjais, kai žala atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.Asmens duomenų apsauga
11.1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų jo suteiktus asmens duomenis, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.
11.2. Pardavėjo gaunami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija.
11.3. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybė susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
11.3.1. susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.
11.3.2. nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
11.4. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu, parašęs į elektroninį pastą info@seksoleles.lt.
11.5. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėjo sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

12. Užsakymo atšaukimas – pinigų grąžinimo nuostata
Pirkėjui sumokėjus už prekę, o Pardavėjui gavus už prekę lėšas į sąskaitą yra nedelsiant pradedamas produkto transportavimas iš sandėlio (kuris yra ne Lietuvoje) Pirkėjo nurodytu adresu. Prasidėjus šiam žingsniui (prekės transportavimui iš sandėlio Pirkėjo nurodytu adresu), Pirkėjui pageidaujant atšaukti prekės transportavimą ir grąžinti pinigus į sąskaitą, pirkėjui bus taikomas užsakymo atšaukimo – pinigų grąžinimo mokestis. Tokiu atvėju Pirkėjui bus grąžinama 75 procentai lėšų nuo prekės sumos į sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas Pardavėjui. Likusi sumą liks pardavėjui patirtiems administravimo ir prekės transportavimo nuostoliams padengti. Ši pinigų grąžinimo nuostata bus taikoma Pirkėjui visoms įsigytoms internetinės svetainės www.seksoleles.lt prekėms. Pirkėjas pirkdamas prekes internetinėje parduotuvėje www.seksoleles.lt besąlygiškai sutinka su šia pinigų grąžinimo nuostata.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1 Visi vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiūsti kitai Šaliai elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Elektroniniu paštu pranešimas laikomas gautas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 96 valandos.
13.2. Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus ,taisymus ar papildymus, bus informuota internetinėje svetainėje www.seksoleles.lt
13.3. Pirkėjas, registruodamasis internetinėje parduotuvėje, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkoadaros tikslais.
13.4. Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys spręs derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai bus sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais Lietuvos Respublikos teismuose.